1 września 2005


 
Normy BS 7799 oraz ISO/IEC 17799
 

 

Rozpoznanie i szacowanie zagrożeń związanych z systemem informatycznym postępuje zawsze znacznie wolniej od szybkości wdrażania nowych rozwiązań technologiczno-organizacyjnych. Dodatkowym elementem ryzyka jest także fakt, że świadomość ryzyka związanego z wykorzystaniem nowoczesnych technologii jest niska lub częściowo zafałszowana. Dlatego też na początku lat 90-tych, Brytyjski Instytut Normalizacji BSI (British Standards Institution) przedstawił na forum publicznym opracowanie dotyczące zarządzania bezpieczeństwem informacji w przedsiębiorstwach, określone jako PD0003. Inicjatywa, w której popularność na początku wątpili sami twórcy wzbudziła ogromne zainteresowanie przedstawicieli wielu organizacji. Tezy i przesłanie jakie niosła w sobie powyższa norma, skłoniły BSI do podjęcia nowych prac, w efekcie których opracowano zbiór praktycznych porad, wydany w 1995 roku jako norma BS 7799, Code Of Practice For Information Security Management.
Na poszczególnych etapach opracowania ostatecznej wersji standardu wykorzystywane były doświadczenia
i praktyki ochrony informacji stosowane w wielu znanych międzynarodowych firmach. W obecnej chwili podstawą systemowych rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa informacji w skali świata jest właśnie norma brytyjska BS 7799. Norma 7799 została zgłoszona przez BSI do Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej (ISO) jako podstawa ustanowienia międzynarodowego standardu zarządzania bezpieczeństwem informacji. Nadany został jej numer ISO/ IEC 17799. Norma ISO/IEC 17799 przyjęta została również jako polska norma PN ISO/IEC 17799.

BS 7799 to dwuczęściowa norma:

      -  BS 7799-1 - standardowy kodeks praktyki, katalog zagadnień, jakie należy realizować dla potrzeb  bezpieczeństwa informacji (Code Of Practice For Information Security Management):

1. Polityka bezpieczeństwa.

2. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo.

3. Szkolenia z zakresu systemów informatycznych.

4. Raportowanie zagrożeń związanych bezpieczeństwem.

5. Kontrola antywirusowa.

6. Proces zapewnienia ciągłości procesów biznesowych.

7. Ochrona zbiorów danych danej instytucji.

8. Kontrola licencji oprogramowania.

9. Zgodność z wymogami prawnymi.

10. Zgodność z polityką bezpieczeństwa.

      -  BS 7799-2 - standardowa specyfikacja dla systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji (ISMS - Information Security Management Systems):

1. Polityka bezpieczeństwa systemów informatycznych.

2. Organizacja bezpieczeństwa.

3. Klasyfikacja i kontrola zasobów.

4. Bezpieczeństwo od strony personelu.

5. Bezpieczeństwo fizyczne i środowiskowe.

6. Zarządzanie komputerami i siecią.

7. Kontrola dostępu do systemów.

8. Rozwój i utrzymanie systemów.

9. Zapewnienie ciągłości działania.

10. Zgodność z wymaganiami.

BS 7799-1 definiuje 127 elementów kontroli i sterowania bezpieczeństwem informacji, podporządkowanych 10 grupom wymagań, co pozwala użytkownikom na zidentyfikowanie najwłaściwszych zabezpieczeń w kontekście specyfiki działalności, jaką prowadzą oraz otoczenia rynkowego i potrzeb w powyższym zakresie. Wykorzystywane narzędzia sterowania i kontroli zawierają dalsze szczegółowe techniki uznawane jako najlepsza praktyka w tym względzie. Aktualne wydanie normy kładzie szczególny nacisk na zarządzanie ryzykiem, wskazuje także, że użytkownik nie jest zobowiązany do wdrażania wszystkich technik przywołanych w części pierwszej standardu, tylko uznanych za najistotniejsze i zapewniające realizację celów. Katalog dotyczy wszystkich form informacji, w tym także ustnych i graficznych, powstających z wykorzystaniem telefonów komórkowych i faksów. Standard uwzględnia najnowsze formy działalności gospodarczej, np. e-commerce, internet, outsourcing, teleworking, mobile computing. Międzynarodowe aspiracje brytyjskiej normy podkreśla fakt, że specyfika rynku brytyjskiego została przywołana w załączniku, a nie w treści samej normy.

Zawarte w normie BS 7799-1 wymagania znalazły uznanie w wielu firmach brytyjskich. W oparciu o nabyte doświadczenie w BSI rozpoczęto prace nad kolejnym dokumentem normalizacyjnym BS 7799-2 Specification for Information Security Management Systems. Celem przyświecającym twórcom drugiej części standardu było stworzenie formalnych podstaw dla uruchomienia mechanizmu certyfikacji istniejących systemów ochrony bezpieczeństwa informacji. Przewiduje się, że w ramach procesu certyfikacji sprawdzany będzie aktualnie działający w danej firmie system ochrony bezpieczeństwa informacji na zgodność z sugestiami zawartymi w normie BS 7799.

BS 7799-2 ilustruje, w jaki sposób zaprojektować, wdrożyć i poddać certyfikacji system zarządzania bezpieczeństwem informacji (ISMS - Information Security Management Systems). Norma wskazuje na sześcioetapowy proces kreowania i wdrożenia zaprojektowanych rozwiązań; odwołuje się do konieczności określenia wszystkich aktywów informacyjnych i oszacowania ich istotności dla organizacji.

20 stycznia 2005 r. została zatwierdzona do publikacji polskojęzyczna wersja normy BS 7799-2:1999 – ma ona oznaczenie PN-I-07799-2:2005.

Audyt systemu informatycznego lub też jego wydzielonej części prowadzony przez CORBO Polska Sp. z o.o. w oparciu o normy BS 7799 oraz PN ISO/IEC 17799 zakłada szczegółową analizę zarówno procesów jak i obszarów podwyższonego ryzyka związanych z wykorzystaniem technologii informatycznych. Te oba czynniki przenikają się wzajemnie, tworząc całościowy kompleks usług informatycznych przedsiębiorstwa. W zależności od celu kontroli waga obu tych czynników może być różna, zawsze jednak trzeba uwzględniać ich wzajemne relacje.

W szczególnych przypadkach procesy związane z wykorzystaniem technologii informatycznych możemy potraktować jak wydzielone obszary podwyższonego ryzyka. Taka strategia ma miejsce np. podczas analizy kontrolnej przeprowadzanej po wykryciu nadużycia w systemie (np. włamania, nieautoryzowanych czynności operacyjnych, etc.). Są to jednak sytuacje wyjątkowe, podyktowane potrzebą chwili, kiedy decydującym czynnikiem jest czas dostarczenia analiz dla odpowiednich decydentów.

Do najważniejszych procesów związanych z wykorzystaniem technologii informatycznych, które audytowane są przez pracowników CORBO, należą:

-     Zarządzanie konfiguracją (proces informatyczny odpowiadający za centralne rejestrowanie i kontrolę jednostek konfiguracyjnych; dane te są zazwyczaj przechowywane w bazie danych o konfiguracji, zawierającej definicje relacji pomiędzy jednostkami konfiguracji);

-     Zarządzanie zmianami (proces informatyczny odpowiadający za rejestrowanie wszystkich zmian w środowisku informatycznym; koordynuje on zlecenia zmian, nadaje im priorytety, zatwierdza zmiany, planuje wykorzystanie zasobów i szacuje ryzyko związane ze zmianami);

-     Analizę gospodarczą (analiza strategii biznesowej i zdefiniowanie wymagań dotyczących uczestnictwa pionu informatycznego w łańcuchu tworzenia wartości);

-     Zarządzanie klientami (przewidywanie nowych potrzeb, przekazywanie informacji o wartości usług, monitorowanie poziomu zadowolenia klientów i użytkowników systemów, rozwiązywanie problemów);

-     Tworzenie strategii informatycznej (strategia informatyczna optymalizująca udział pionu informatycznego w osiąganiu celów firmy);

-     Planowanie usług (definiowanie wymagań dotyczących usług i identyfikowanie luk w obecnych możliwościach systemów informatycznych; przekładanie potrzeb zmian na plany uaktualnień);

-     Zarządzanie poziomem usług (przekładanie planu usług na wymagania operacyjne; zawieranie umów dotyczących poziomu usług oraz zarządzanie nimi w celu zapewnienia niezawodnych, ekonomicznych usług opartych na strategii informatycznej, wymaganiach klientów i możliwościach systemów informatycznych);

-     Zarządzanie dostępnością (monitowanie dostępności i określanie planów zapewnienia ciągłości usług; planowanie na wypadek awarii oraz bezpieczeństwo danych);

-     Zarządzanie pojemnością (monitorowanie możliwości usług informatycznych w celu zapewnienia nieprzerwanego świadczenia usług);

-     Zarządzanie kosztami (monitorowanie, śledzenie i kontrolowanie kosztów usług w celu zapewnienia zwrotu kosztów zasobów informatycznych firmy);

-     Tworzenie i testowanie (tworzenie i testowanie usług, infrastruktury (procesów, ludzi, technologii) i związanych z tym kwestii, zgodnie z projektem usług);

-     Wprowadzenie do produkcji (zarządzanie wprowadzaniem produktów i usług do środowiska informatycznego, zgodnie z projektem usług);

-     Zarządzanie operacyjne (obsługa środowiska operacyjnego; prewencyjne gromadzenie danych o stanie zasobów, szukanie potencjalnych problemów i informowanie o zdarzeniach, wykonywanie codziennych czynności administracyjnych);

-     Zarządzanie zdarzeniami (obsługa wszystkich zdarzeń, problemów oraz zgłoszeń i zapytań klientów; przywracanie dostępności usługi w jak najkrótszym czasie; przekazywanie nierozwiązanych problemów do procesu zarządzania problemami);

-     Zarządzanie problemami (określenie przyczyny powtarzających się, krytycznych lub nasilających się problemów; analizowanie środowiska w celu zapobiegania problemom).

Badanie bezpieczeństwa systemów informatycznych (w tym bezpieczeństwa informacji) w przedsiębiorstwie realizowane jest w dwóch fazach. W pierwszej z nich (nazywanej audytem wstępnym) analizowana jest istniejąca dokumentacja określająca sposób zarządzania bezpieczeństwem danych, zgodnie z wymaganiami standardu. Na jej podstawie, w drugiej fazie projektu, przeprowadzane jest badanie sposobu i skuteczności implementacji opisanych wytycznych. Prace obejmują przeprowadzenie wywiadów z wybranymi użytkownikami systemu informacyjnego, oraz przeprowadzenie wizji lokalnych.

Audyt zgodności z wytycznymi BS i ISO przeprowadzany przez CORBO uwzględnia, zgodnie z zaleceniami British Standard Institution, specyfikę biznesową badanego przedsiębiorstwa. W szczególności implementacja pewnych zaleceń standardu może być, z punktu widzenia funkcjonowania firmy, niemożliwa lub niecelowa. Jednym z pierwszych etapów badania jest zatem zidentyfikowanych tych wymagań, które są adekwatne dla specyfiki Klienta, a następnie sprawdzanie sposobu i skuteczności ich implementacji.

W wyniku prac przeprowadzonych przez firmę CORBO Polska Sp. z o.o. nasz Klient otrzymuje szczegółowy raport obejmujący:

- Ogólne podsumowanie wyników audytu

- Określenie jednostek organizacyjnych w przedsiębiorstwie, które poddawane były audytowi

- Specyfikację punktów kontrolnych normy, których wdrożenie było weryfikowane (jeżeli wdrożenie pewnych       punktów kontrolnych nie było uzasadnione)

- Wyniki badania dokumentacji

- Wyniki badania sposobu wdrożenia i funkcjonowania zasad ochrony informacji

- Stwierdzone odstępstwa od wymagań normy

- Ocenę efektywności istniejącego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji

- Zalecane udoskonalenia istniejącego w przedsiębiorstwie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji

- Propozycję planu wdrożenia zalecanych zmian w systemie zarządzania bezpieczeństwem informacji

 


 

Jarosław Frąk
biuletyn@corbo.com.plCopyright C 2001 CORBO Polska