1 czerwca 2005


 CO TO JEST ISO?
 

 

„Mądrej głowie dość dwie słowie”. To powiedzenie bardzo dobrze oddaje sposób porozumiewania się ludzi.  Stosujemy skróty myślowe, posługujemy się sloganami, aby ułatwić i przyspieszyć przekaz informacji. Tak więc
w potocznym języku firm pojawiło się i zakorzeniło uproszczenie pt. ISO,  które jest różnie kojarzone i rozumiane. Dla niektórych  ISO to biurokracja dla innych moda a jeszcze innych to jakiś niezrozumiały skrót, który ich nie dotyczy choć w firmie wdrażają lub mają ISO. 

Aby zrozumieć co to jest ISO trzeba sobie uświadomić, że organizacja, firma , która mówi, że ma ISO  myśli albo powinna myśleć o Systemie Zarządzania Jakością.

Rozszyfrujmy to pojęcie.

„System”
czyli (z gr. systema) -  skoordynowany wewnętrznie układ elementów, mający określoną strukturę, stanowiący logicznie uporządkowaną całość / na podstawie Słownika Wyrazów Obcych/. Dla ułatwienia zrozumienia posłużmy się przykładem jakiegoś systemu znanego z innych dziedzin życia  np. komputer. Sama maszyna nie będzie działać jeżeli nie zainstalujemy na niej systemu operacyjnego, czyli nie powiemy  maszynie, w sposób dla niej zrozumiały co, kiedy i jak ma robić. Ale to nie wszystko. Żeby napisać jakiś tekst, zrobić tabelkę, wykonać kalkulacje potrzebne są dodatkowe programy – edytory, arkusze kalkulacyjne, komunikatory i inne i to jest już działanie w ramach systemu czyli wdrażanie systemu.

Drugi element to: „Zarządzanie” – planowane, gospodarowanie, kontrolowanie, rozliczanie. Samo podjęcie decyzji o wdrożeniu systemu nie daje pożądanych efektów. Potrzebny jest aktywny i świadomy udział kierownictwa firmy
w zarządzaniu jakością. Bardzo ważną rolę we wdrażaniu a następnie utrzymaniu systemu pełni przedstawiciel kierownictwa ds. systemu czyli tzw. Pełnomocnik. Osoba pełniąca tą funkcję musi posiadać doświadczenie
w kierowaniu ludźmi i projektami oraz mieć ugruntowaną pozycję w firmie i  bezpośredni dostęp do kierownictwa decyzyjnego, aby skutecznie wprowadzać założone rozwiązania. Od zaangażowania tej osoby i jej autorytetu
w firmie zależy skuteczność realizacji tego projektu a następnie jego prezentacji  wobec auditorów jednostki certyfikującej. W przypadku firmy, której struktura jest wielooddziałowa niezbędne jest wyznaczenie dodatkowo osób w poszczególnych oddziałach które będą na co dzień nadzorować wdrażanie opracowanych rozwiązań
i odpowiadać za raportowanie wyników oceny skuteczności realizowanych procesów.

„Jakość” – zdolność czegoś do spełniania wymagań.
Jakość w przypadku systemu zarządzania organizacją jest  pojęciem dynamicznym. Trudno powiedzieć czy organizacja ma oczekiwaną jakość jeżeli nie zrobimy porównań np. z naszymi poprzednimi dokonaniami, innymi firmami czy oczekiwaniami tzw. satysfakcja –zadowolenie klientów.

Tak więc ISO  najlepiej rozumieć jako ciągłe doskonalenie, spełnianie potrzeb i oczekiwań klientów
i zainteresowanych stron w tym również klientów wewnętrznych czyli pracowników.
 

          Włodzimierz Gaudyn
 wlodzimierz.gaudyn@corbo.com.pl 
 

Copyright C 2001 CORBO Polska