1 czerwca 2005


 
NOWELIZACJA NORMY ISO 14001
 

 

           Obecnie norma ISO 14001 jest bardziej czytelna, a jej struktura bardziej logiczna. Nowa wersja normy została zbliżona do normy ISO 9001. Koło Deminga PDCA jest bardziej klarowne, zwłaszcza w obszarze dotyczącym zarządzania dokumentacją, auditów wewnętrznych, przeglądu zarządzania.

Najważniejsze zmiany:

  • aspekty środowiskowe na które organizacja może wywierać wpływ, muszą zostać ocenione

  • przy ocenie aspektów środowiskowych należy brać pod uwagę także wszelkie aspekty związane z planowanymi działaniami lub rozwojem, oraz z nowymi lub modyfikowanymi działaniami, wyrobami oraz usługami

  • zgodnie ze zobowiązaniami do spełnienia wymagań prawnych, organizacja musi dokonywać regularnej oceny zgodności z mającymi zastosowanie wymaganiami prawa oraz przechowywać zapisy z tych ocen

  • kierownictwo powinno zapewnić środki niezbędne do ustanowienia, wdrożenia, utrzymywania i doskonalenia systemu zarządzania środowiskowego.

Pole tekstowe: NOWA NORMA ISO 14001 - OKRES PRZEJŚCIOWY

 

 

Pole tekstowe: 15 listopad 2004
Pole tekstowe: 15 maj 2006

 

 

  

 Okres przejściowy - 18 miesięcy 

Obowiązuje wyłącznie nowa norma ISO 14001:2004

 
Obowiązuje pierwsza edycja normy z 1996 r. i druga
z 2004 r.

Plany auditów starych i nowych SZŚ oparte o wymagania nowej normy, można podnosić niezgodności w stosunku do zmienionych wymagań, ale nie mają one wpływu na certyfikację (są zapisywane jako uwagi)

 

Tracą ważność certyfikaty
na zgodność z normą
ISO 14001:1996.
Nieusunięte niezgodności uniemożliwiają certyfikację.

 

        


NOWELIZACJA NORMY ISO 14001

 

ISO 14001:1996
Punkt normy

Zmiana

Wpływ na SZŚ

 

4.3.1 Aspekty środowiskowe

 

Aspekty środowiskowe powinny być udokumentowane i obejmować działania, usługi i produkty (w obecnej wersji jest „lub” zamiast „i”

Jeśli produkty (lub usługi), będące źródłem znaczących aspektów środowiskowych nie były dotychczas uwzględnione, konieczny może być głębszy przegląd i dostosowanie systemu.


4.3.2 Wymagania prawne
i inne

 

Organizacja powinna określić,
w jaki sposób odnoszą się do aspektów środowiskowych

Wynik procesu jest bardziej złożony niż prosta lista, która jest obecnie praktykowana

 

4.3.3 Cele, zadania
 i program(y)

 

Cele i zadania zostały połączone z programem zarządzania środowiskowego w jednym rozdziale

Dokumentacja

 4.4.2 Szkolenie

Zastosowanie zwrotu „wszystkie osoby pracujące dla organizacji lub w jej imieniu” zamiast „pracownicy” i „członkowie’

Może wymagać szkolenia i podwykonawców, handlowców, pracowników „domowych”, jeśli nie były one prowadzone dotychczas. Może to również dotyczyć polityki.

 4.4.3 Komunikacja

Jeśli organizacja zdecyduje się na komunikowanie swoich znaczących aspektów środowiskowych winna ustalić i wdrożyć metodę (y) tej zewnętrznej komunikacji.

 

Dokument

Punkty różne -
Dokumentacja

Mniej wymaganych udokumentowanych procedur – wprost tylko w sterowaniu operacyjnym

Potencjalne uproszczenie, jednakże większość organizacji będzie potrzebowała udokumentowanych procedur. Wymagane SA nowe elementy dokumentacji: zakres systemu, aspekty środowiskowe. W dalszym ciągu SZŚ jako całość, polityka, cele i zadania, odpowiedzialności, komunikacja zewnętrzna wymaga dokumentowania.

4.4.6 Sterowanie operacyjne

Brak istotnych zmian

Brak istotnego wpływu

 4.4.7 Gotowość na wypadek awarii i reagowania na awarie

Wymóg okresowego przeglądania procedur i wymóg reagowania na występujące sytuacje awaryjne i wypadki oraz zapobiegania i łagodzenia związanych z nimi negatywnych oddziaływań na środowisko.

Brak

 4.5.2 Ocena zgodności

W wersji z roku ’96, rozdział ten był ostatnim akapitem rozdz. 4.5.1. Obecna wersja obejmuje ocenę zgodności nie tylko z wymaganiami prawnymi, ale również innymi. Jasno wyspecyfikowane, istniejące i starej normie wymaganie posiadania zapisów z tych okresowych ocen zgodności.

Może wymagać szerszego zakresu działań, aby uwzględnić inne wymagania. W przypadku zidentyfikowania niezgodności, nakłady inwestycyjne mogą być wysokie.

 

4.5.3 (poprzednio 4.5.2)
Niezgodności, działania korygujące i zapobiegawcze

Dostosowanie do wymagań ISO 9001:2000

Nowe wymagania dotyczże identyfikacji i badania przyczyn niezgodności. Dodatkowe wymagania związane z oceną skuteczności działań korygujących i zapobiegawczych.

 4.6 Przegląd systemu przez kierownictwo

 

Dostosowanie do ISO 9001:2000, obejmujące szczegółową listę danych wejściowych.

Lista tematów objętych przeglądem, to:
- ocena zgodności z wymaganiami prawnymi i innymi, komunikacja z zainteresowanymi stronami zewnętrznymi, efektywność środowiskowa, status działań korygujących i zapobiegawczych, działania podjęte w następstwie wcześniejszych przeglądów.


   Włodzimierz Gaudyn
 wlodzimierz.gaudyn@corbo.com.pl 
 
Copyright C 2001 CORBO Polska