Certyfikat Systemu Zarządzania


 

Fundusze Strukturalne

logo Unii Europejskiej


Fundusze strukturalne są instrumentem realizacji polityki regionalnej Unii Europejskiej, nazywanej również polityką strukturalną. Rolą funduszy strukturalnych jest zwiększanie spójności społecznej i gospodarczej państw członkowskich Unii poprzez wspieranie regionów słabiej rozwiniętych.

Wraz z wejściem do Unii Europejskiej 1 maja 2004 r., Polska stała się odbiorcą pomocy oferowanej w ramach wspólnotowej polityki regionalnej. W pełni korzysta z dostępnej pomocy na takich samych zasadach, jak pozostałe państwa członkowskie.


 

Pomoc finansowa z Funduszy Europejskich, z której Polska będzie korzystała w latach 2007-2013, będzie przyznawana w ramach poszczególnych programów pomocowych (tzw. programy operacyjne), które stanowią narzędzia realizacji Narodowej Strategii Spójności.


  Program Infrastruktura i Środowisko (PO IiŚ)

  Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 to zwieńczenie wielomiesięcznych prac nad przygotowaniem największego w historii Unii Europejskiej programu. Wielkość środków unijnych zaangażowanych w realizację programu wynosi prawie 28 miliardów euro, co stanowi ok. 42 proc. całości środków polityki spójności w Polsce.

  W ramach programu realizowanych będzie 15 priorytetów:

  1. Gospodarka wodno-ściekowa
  2.Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi
  3.Zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska
  4.Przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogów ochrony środowiska
  5.Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych
  6.Drogowa i lotnicza sieć TEN-T
  7.Transport przyjazny środowisku
  8.Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe
  9.Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna
  10.Bezpieczeństwo energetyczne, w tym dywersyfikacja źródeł energii
  11.Kultura i dziedzictwo kulturowe
  12.Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia
  13.Infrastruktura szkolnictwa wyższego
  14.Pomoc techniczna - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
  15.Pomoc techniczna - Fundusz Spójności


  Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (PO IG)

  Celem głównym Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 (PO IG) jest rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez realizację następujących celów szczegółowych:
  • Zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw
  • Wzrost konkurencyjności polskiej nauki
  • Zwiększenie roli nauki w rozwoju gospodarczym
  • Zwiększenie udziału innowacyjnych produktów polskiej gospodarki w rynku międzynarodowym
  • Tworzenie trwałych i lepszych miejsc pracy
  • Wzrost wykorzystania technologii informacyjnych i  komunikacyjnych w gospodarce
  Kluczową rolą Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka jest wsparcie rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw oraz konkurencyjności polskiej gospodarki. Dotowane będą projekty innowacyjne w skali kraju lub na poziomie międzynarodowym. Mają być one związane głównie z zastosowaniem nowych rozwiązań technologicznych, produktów, usług czy organizacji. W ramach PO IG projekty realizować będą  przedsiębiorstwa, w tym małe i średnie, instytucje otoczenia biznesu oraz ich sieci, wysoko specjalistyczne ośrodki innowacyjności, jednostki naukowo-badawcze oraz jednostki administracji centralnej.


  Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL)

  Celem głównym Programu jest: wzrost zatrudnienia i spójności społecznej a do osiągnięcia tego celu przyczynia się realizacja sześciu celów strategicznych do których należą:
  • Podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych i biernych zawodowo
  • Zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego
  • Poprawa zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorstw do zmian zachodzących w gospodarce
  • Upowszechnienie edukacji społeczeństwa na każdym etapie kształcenia przy równoczesnym zwiększeniu jakości usług edukacyjnych i ich silniejszym powiązaniu z potrzebami gospodarki opartej na wiedzy
  • Zwiększenie potencjału administracji publicznej w zakresie opracowywania polityk i świadczenia usług wysokiej jakości oraz wzmocnienie mechanizmów partnerstwa
  • Wzrost spójności terytorialnej.

  Działania realizowane w ramach PO KL będą koncentrowały się na obszarach dotyczących m.in.: zatrudnienia, edukacji, integracji społecznej, ułatwienia w dostosowaniu się pracowników i przedsiębiorstw do zmian zachodzących w gospodarce, a także zagadnieniach związanych z rozwojem zasobów ludzkich na terenach wiejskich, budowy sprawnej i skutecznej administracji publicznej wszystkich szczebli oraz promocji zdrowia.  


  Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej (PO RPW)

  Celem głównym Programu jest: „przyspieszenie tempa rozwoju społeczno – gospodarczego Polski Wschodniej w zgodzie z zasadą zrównoważonego rozwoju”.

  Cel główny Programu osiągany będzie przez realizację celów szczegółowych, którymi są: 
  • Stymulowanie rozwoju konkurencyjnej gospodarki opartej na wiedzy.
  • Zwiększenie dostępu do Internetu szerokopasmowego w Polsce Wschodniej.
  • Rozwój wybranych funkcji metropolitalnych miast wojewódzkich.
  • Poprawa dostępności i jakości powiązań komunikacyjnych województw Polski Wschodniej.
  • Zwiększenie roli zrównoważonej turystyki w gospodarczym rozwoju makroregionu.
  • Optymalizacja procesu wdrażania PO Rozwój Polski Wschodniej.
  Program Pomoc Techniczna
   
  Celem nadrzędnym Programu jest zapewnienie sprawnego i efektywnego przebiegu realizacji NSRO. Zostanie on osiągnięty poprzez realizację celów szczegółowych, mających za zadanie możliwie skuteczną neutralizację słabych stron i zagrożeń, przy jednoczesnym jak najefektywniejszym wykorzystaniu mocnych stron oraz istniejących szans.

  Cele szczegółowe POPT 2007-2013: 

  1.     Zapewnienie sprawnej realizacji NSRO oraz wsparcie przygotowania przyszłych interwencji funduszy strukturalnych

  2.      Skuteczne rozpowszechnianie informacji i promocja NSRO oraz zapewnienie odpowiedniego przepływu i wymiany informacji pomiędzy uczestnikami procesu realizacji NSRO 

  Program współpracy międzynarodowej i międzyregionalnej

  Wyodrębnienie współpracy terytorialnej jako osobnego celu polityki spójności potwierdza duże znaczenie wspólnych przedsięwzięć podejmowanych przez partnerów unijnych. O rosnącym znaczeniu tego typu współpracy świadczy również zwiększenie wysokości środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

  Komponentom  INTERREG-u III będą odpowiadały trzy typy programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej:
  • programy współpracy transgranicznej zastąpią INTERREG III A,
  • programy współpracy transnarodowej zastąpią INTERREG III B,
  • programy współpracy międzyregionalnej (INTERREG IV C) zastąpią INTERREG III C.


   


  Szczegółowe informacje o programie www.funduszestrukturalne.gov.pl


  o firmie  |   nasze usługi  |   referencje  |   aktualności  |   kontakt  |   strona główna  |  biuletyn

  Copyright C 2001 CORBO Polska