Certyfikat Systemu Zarządzania


 

Fundusze Strukturalne

logo Unii Europejskiej


Fundusze strukturalne są instrumentem realizacji polityki regionalnej Unii Europejskiej, nazywanej również polityką strukturalną. Rolą funduszy strukturalnych jest zwiększanie spójności społecznej i gospodarczej państw członkowskich Unii poprzez wspieranie regionów słabiej rozwiniętych.

Wraz z wejściem do Unii Europejskiej 1 maja 2004 r., Polska stała się odbiorcą pomocy oferowanej w ramach wspólnotowej polityki regionalnej. W pełni korzysta z dostępnej pomocy na takich samych zasadach, jak pozostałe państwa członkowskie.


 

Pomoc finansowa z Funduszy Europejskich, z której Polska będzie korzystała w latach 2007-2013, będzie przyznawana w ramach poszczególnych programów pomocowych (tzw. programy operacyjne), które stanowią narzędzia realizacji Narodowej Strategii Spójności.
 

Program Infrastruktura i Środowisko (PO IiŚ)

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 to zwieńczenie wielomiesięcznych prac nad przygotowaniem największego w historii Unii Europejskiej programu. Wielkość środków unijnych zaangażowanych w realizację programu wynosi prawie 28 miliardów euro, co stanowi ok. 42 proc. całości środków polityki spójności w Polsce.

W ramach programu realizowanych będzie 15 priorytetów:

1. Gospodarka wodno-ściekowa
2.Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi
3.Zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska
4.Przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogów ochrony środowiska
5.Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych
6.Drogowa i lotnicza sieć TEN-T
7.Transport przyjazny środowisku
8.Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe
9.Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna
10.Bezpieczeństwo energetyczne, w tym dywersyfikacja źródeł energii
11.Kultura i dziedzictwo kulturowe
12.Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia
13.Infrastruktura szkolnictwa wyższego
14.Pomoc techniczna - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
15.Pomoc techniczna - Fundusz Spójności


Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (PO IG)

Celem głównym Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 (PO IG) jest rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez realizację następujących celów szczegółowych:
 • Zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw
 • Wzrost konkurencyjności polskiej nauki
 • Zwiększenie roli nauki w rozwoju gospodarczym
 • Zwiększenie udziału innowacyjnych produktów polskiej gospodarki w rynku międzynarodowym
 • Tworzenie trwałych i lepszych miejsc pracy
 • Wzrost wykorzystania technologii informacyjnych i  komunikacyjnych w gospodarce
Kluczową rolą Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka jest wsparcie rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw oraz konkurencyjności polskiej gospodarki. Dotowane będą projekty innowacyjne w skali kraju lub na poziomie międzynarodowym. Mają być one związane głównie z zastosowaniem nowych rozwiązań technologicznych, produktów, usług czy organizacji. W ramach PO IG projekty realizować będą  przedsiębiorstwa, w tym małe i średnie, instytucje otoczenia biznesu oraz ich sieci, wysoko specjalistyczne ośrodki innowacyjności, jednostki naukowo-badawcze oraz jednostki administracji centralnej.


Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL)

Celem głównym Programu jest: wzrost zatrudnienia i spójności społecznej a do osiągnięcia tego celu przyczynia się realizacja sześciu celów strategicznych do których należą:
 • Podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych i biernych zawodowo
 • Zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego
 • Poprawa zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorstw do zmian zachodzących w gospodarce
 • Upowszechnienie edukacji społeczeństwa na każdym etapie kształcenia przy równoczesnym zwiększeniu jakości usług edukacyjnych i ich silniejszym powiązaniu z potrzebami gospodarki opartej na wiedzy
 • Zwiększenie potencjału administracji publicznej w zakresie opracowywania polityk i świadczenia usług wysokiej jakości oraz wzmocnienie mechanizmów partnerstwa
 • Wzrost spójności terytorialnej.

Działania realizowane w ramach PO KL będą koncentrowały się na obszarach dotyczących m.in.: zatrudnienia, edukacji, integracji społecznej, ułatwienia w dostosowaniu się pracowników i przedsiębiorstw do zmian zachodzących w gospodarce, a także zagadnieniach związanych z rozwojem zasobów ludzkich na terenach wiejskich, budowy sprawnej i skutecznej administracji publicznej wszystkich szczebli oraz promocji zdrowia.  


Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej (PO RPW)

Celem głównym Programu jest: „przyspieszenie tempa rozwoju społeczno – gospodarczego Polski Wschodniej w zgodzie z zasadą zrównoważonego rozwoju”.

Cel główny Programu osiągany będzie przez realizację celów szczegółowych, którymi są: 
 • Stymulowanie rozwoju konkurencyjnej gospodarki opartej na wiedzy.
 • Zwiększenie dostępu do Internetu szerokopasmowego w Polsce Wschodniej.
 • Rozwój wybranych funkcji metropolitalnych miast wojewódzkich.
 • Poprawa dostępności i jakości powiązań komunikacyjnych województw Polski Wschodniej.
 • Zwiększenie roli zrównoważonej turystyki w gospodarczym rozwoju makroregionu.
 • Optymalizacja procesu wdrażania PO Rozwój Polski Wschodniej.
Program Pomoc Techniczna
 
Celem nadrzędnym Programu jest zapewnienie sprawnego i efektywnego przebiegu realizacji NSRO. Zostanie on osiągnięty poprzez realizację celów szczegółowych, mających za zadanie możliwie skuteczną neutralizację słabych stron i zagrożeń, przy jednoczesnym jak najefektywniejszym wykorzystaniu mocnych stron oraz istniejących szans.

Cele szczegółowe POPT 2007-2013: 

1.     Zapewnienie sprawnej realizacji NSRO oraz wsparcie przygotowania przyszłych interwencji funduszy strukturalnych

2.      Skuteczne rozpowszechnianie informacji i promocja NSRO oraz zapewnienie odpowiedniego przepływu i wymiany informacji pomiędzy uczestnikami procesu realizacji NSRO 

Program współpracy międzynarodowej i międzyregionalnej

Wyodrębnienie współpracy terytorialnej jako osobnego celu polityki spójności potwierdza duże znaczenie wspólnych przedsięwzięć podejmowanych przez partnerów unijnych. O rosnącym znaczeniu tego typu współpracy świadczy również zwiększenie wysokości środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Komponentom  INTERREG-u III będą odpowiadały trzy typy programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej:
 • programy współpracy transgranicznej zastąpią INTERREG III A,
 • programy współpracy transnarodowej zastąpią INTERREG III B,
 • programy współpracy międzyregionalnej (INTERREG IV C) zastąpią INTERREG III C.


 


Szczegółowe informacje o programie www.funduszestrukturalne.gov.pl


o firmie  |   nasze usługi  |   referencje  |   aktualności  |   kontakt  |   strona główna  |  biuletyn

Copyright C 2001 CORBO Polska